CD คลังข้อสอบ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประกอบด้วย

1) ข้อสอบพัฒนาการคิดวิเคราะห์ (ข้อสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้) เป็นเครื่องมือสำหรับให้ผู้สอนใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังจากเรียนจบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้

2) ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้รายชั้นปี เป็นเครื่องมือให้ผู้สอนใช้วัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น เพื่อประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของผู้เรียนก่อนการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NT) (กลุ่มสาระฯ ละ 2 ชุด)

3) ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้นที่ 2 (NT) (กลุ่มสาระฯ ละ5 ชุด)

ข้อสอบที่จัดทำขึ้นอยู่ในรูปแบบของ CD แก้ไขได้ (ยกเว้นคณิตศาสตร์) เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถปรับใช้ได้ตามต้องการ โดยเลือกข้อสอบจากแต่ละหน่วยฯ มาจัดทำข้อสอบกลางภาค เพื่อให้ตรงกับหน่วยฯ ที่ครูสอน และยังสามารถจัดชุดข้อสอบใหม่เพิ่มได้ตามต้องการ
พร้อมกันนี้ได้จัดทำเฉลยสำหรับข้อสอบในแต่ละชั้นไว้ด้วย

   คณะผู้จัดทำ
บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด